În perioada 15 – 19 februarie, respectiv 22 – 26 februarie (până la ora 13:00), are loc depunerea, în format electronic, la adresele de email ale secretariatului facultății, a dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II și III, studii universitare de licență, și anii I și II, studii universitare de masterat.

Pentru studenții din anul I, studii universitare de licență, perioada pentru depunerea dosarelor este 15 – 19 februarie (până la ora 13:00). 

Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul de burse alocat facultății, studenților integraliști, de la forma de finanțare buget, dar, pot beneficia și studenții de la programele de studii organizate la forma de învățământ cu frecvență finanțați prin taxe de școlarizare, conform prevederilor art. 7 alin. (1), din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, numai în cazul în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau din plasament familial.

Studenții care solicită bursă socială trebuie să trimită pe adresa secretariatului în termenele prevăzute, următoarele documente:

1. Cerere bursă socială.

2. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale (adeverință de venit de la locul de muncă). În cazul în care unul/unii dintre membrii majori nu obțin/e venituri, acesta/știa depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.

3. Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, hotărâre judecătorească de divorț, dacă este cazul.

4. Copii ale actelor de identitate pentru toți membrii majori ai familiei, pentru cei minori – copie a certificatului de naștere.

5. Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate).

6. Cupon de șomaj, dacă este cazul.

7. Adeverință de la primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri. Dacă se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele 3 luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliu în mediul rural.

8. Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori).

9. Adeverință eliberată de școală/universitate în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul.

10. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetățenie română, nu domiciliază în România și/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe proprie răspundere.

Observații: 

Adeverință de salariat pe care să fie specificat salariul net pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie. 

Cupon de pensie/alocație, pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.

Cupon de șomaj, pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.

Cerere bursă socială sau medicală