De la abandonul universitar
la performanță în Business și Turism

Acord Grant 174/SGU/NC/II/10.09.2019

Documentele completate pentru înscriere se trimit la adresa de email: mihail.tanase@com.ase.ro

De la abandonul universitar la performanță în Business și Turism - Perform - BT

Acord Grant 174/SGU/NC/II/10.09.2019

Director de grant: Prof. univ. dr. Olimpia STATE

Proiectul “De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism – Perform – BT”, finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Business și Turism (FBT).

Studenți înscriși
Activități remediale
Evenimente
Acțiuni

Obiectivul general al proiectului Perform-BT

Dezvoltarea şi implementarea unui program de îmbunătăţire a performanţelor academice ale studenţilor Facultăţii de Business și Turism din cadrul ASE Bucureşti, înmatriculați în primul an de studii, în vederea creşterii ratei de retenție, a promovabilităţii şi inserției acestora pe piaţa forţei de muncă, facilitându-se înțelegerea și asimilarea cunoștințelor de către cei 150 de studenţi, beneficiari direcţi – în total, pe cei doi ani proiectului – aflaţi într-o situaţie cu risc ridicat de abandon a studiilor universitare.

Obiectivul specific – OS1

Dezvoltarea şi implementarea unui program de îmbunătăţire a perfomanţelor academice ale studenţilor din anul I de la Facultatea de Business și Turism pe perioada celor doi ani de implementare, cu accent asupra predării centrate pe student, având ca rezultat creşterea gradului de retenție și promovabilitate cu aproximativ 2,5 % la încheierea anului I al studiilor universitare şi motivarea, îndrumarea și sprijinul a 150 de studenţi din anul I licență aflaţi într-o situaţie dezavantajată şi/sau asociată cu risc ridicat de abandon universitar

Obiectivul specific – OS2

Dezvoltarea competenţelor de învăţare, a competenţelor socio – emoționale şi facilitarea accesului la servicii integrate, interactive şi personalizate de coaching, tutoriat şi dezvoltare personală, pentru asigurarea succesului în cadrul studiilor universitare, pentru 150 de studenţi din grupul țintă, în total în cei doi ani universitari de desfășurare a proiectului.

Obiectivul specific – OS3

Asigurarea unui pachet integrat de servicii personalizate de orientare și consiliere în carieră, pentru 150 de studenţi înmatriculaţi în anul I de studii pe durata desfășurării proiectului, aflaţi într-o situaţie asociată cu risc ridicat de abandon a studiilor universitare, precum și a unor vizite în organizații relevante pentru domeniul de studii universitare, în vederea creșterii inserției pe piața forței de muncă a viitorilor absolvenți.

“Modelează-ți viitorul! Performează în Business și Turism!”

Activități desfășurate în cadrul proiectului

Ateliere de lucru cu mediul de afaceri

Vizite de studiu

PikPng.com_student-png-image_1680474

Activități de tutorat

Activități didactice conexe

Perform-BT!

Vrei să participi la o anumită activitate, sau la toate?

Contactează-ne!

perform.bt@gmail.com

mihail.tanase@com.ase.ro

Motivatia proiectului

Proiectul Perform-BT își propune să realizeze creșterea transparenței și a profesionalismului informațiilor și asigurarea orientării privind oportunitățile și rezultatele educaționale pentru a sprijini alegerile făcute și a reduce abandonul universitar manifestat la nivelul studenților din anul I, ai Facultății de Business și Turism, ASE București.

Provocări ale proiectului:

 • dezvoltarea şi implementarea unui program de îmbunătăţire a performanţelor academice ale studenţilor Facultăţii de Business și Turism din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti înmatriculați în primul an de studii
 • creșterea șanselor de inserție pe piața forței de muncă
 • reducerea abandonului școlar la nivelul ciclului de licență
 • oferirea unor servicii de tutorat, activități remediale, programe de consiliere, coaching, orientare în carieră, participare la vizite de studiu și ateliere de lucru.

 

A. I. Organizarea unor campanii de conștientizare privind importanţa studiilor şi selecţia grupului ţintă al proiectului.

A.II. Implementarea unor programe remediale pentru studenţi.

A.III. Dezvoltarea și implementarea unui program de îndrumare și sprijin (tutorat).

A.IV. Activități de consiliere profesională și orientare în carieră.

A.V. Proiectarea și implementarea activităţilor de coaching, dezvoltare personală și dezvoltarea competențelor socio – emoționale.

A.VI. Dezvoltarea de abilități necesare integrării pe piaţa forţei de muncă a studenţilor prin vizite de studii în companii şi ateliere de lucru.

A.VII. Managementul proiectului.

Proiectul Perform-BT are drept grup țintă (beneficiari direcți) un număr de 150 studenți ai Facultății de Business și Turism, în cei doi ani ai proiectului

Grupul tinta (beneficiari direcți) al proiectului Perform – BT: 150 studenti din anul I, invatamant de licenta, de la Facultatea de Business și Turism din ASE Bucuresti.

Toţi studenţii Facultății de Business și Turism din anul I sunt invitați să beneficieze de avantajele oferite de proiect.

Ca și criteriu general de care se va ține cont în selecția grupului țintă, vor fi considerați studenți cu risc ridicat de abandon a studiilor universitare, acei studenţi care îndeplinesc cel puțin una din condițiile:

 • studenții care au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat
 • aparțin grupurilor socio-economice defavorizate:
  • provin din familii cu venituri mici;
  • provin din mediul rural;
  • sunt persoane cu dizabilități sau boli cornice
  • sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
  • provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;
  • sunt de etnie romă.

Ca și criteriu particular, grupul țintă va include și studenți care au mai mult de două restanțe după prima sesiune de examen la Facultatea de Business și Turism.

 

 

 

Director de grant: Prof.univ.dr.Olimpia State, e-mail: state.olimpia@com.ase.ro

Responsabil activități remediale studenți : Conf.univ.dr. Mădălina Țală, e-mail: madalina.tala@com.ase.ro

Secretariat proiect: 

Clădirea Mihai Eminescu, et. 2, Sala 1216 Bd. Dacia nr. 41, Sector 1, București

Clădirea Stanislas Cihoschi, Sala 6403, Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1, București

Pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/PerformBT