În perioadele 06.09.2021 -10.09.2021 și 13.09.2021 -16.09.2021 la adresa burse.bt@gmail.com, se depun dosarele pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul I al anului universitar 2021 2022. 
Studenții care solicită bursă socială trebuie să trimită în termenele prevăzute, următoarele documente:

1. Cerere bursa socială
2. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale (adeverință de venit de la locul de muncă). În cazul în care unul/unii dintre cei majori nu obțin/e venituri, acesta/știa depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
3. Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, hotărâre judecătorească de divorț, dacă este cazul.
4. Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii majori ai familiei, pentru cei minori – copie a certificatului de naștere.
5. Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate).
6. Cupon de șomaj, dacă este cazul.
7. Adeverință de la primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri. Dacă se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele 3 luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliu în mediul rural.
8. Adeverinţă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori).
9. Adeverință eliberată de școală/universitate în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul.
10. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi. 
Regăsiți cererea tip pentru bursa socială și medicală la acest link.