Back

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT

Incheiat astăzi ………………….

la ………………………………

 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………………………                        
str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. (ziua, luna, anul)  in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de comodant, pe de o parte, si
                                                               

sau

 

1.1. D ……………………………………….., domiciliat in …………………………………………                        
str. ……………………….…….  nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de ……………………………………………………….. (ziua, luna, anul)  in ………………………….. (localitatea) sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria …………. nr. …………… eliberat de………………...…………., cod numeric personal ……………………………………….. în calitate de comodatar, pe de o parte, si

 

1.2. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in ………………………………………. (localitatea), str. ………………….…….  nr. ………. bloc …....., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentată de ……………………, cu functia de ……………………...….. in calitate de comodatar, pe de o parte,                                                           

au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….            
2.2. Bunurile prevăzute la punctul 2.1. se acordă de către comodant comodatarului  pe termen  de ……. ani/luni/zile, adica pe o perioada de la ………….. până la ………….. în mod gratuit.

 

III. OBLIGATIILE PĂRTILOR

 

3.1. Obligatiile comodatarului sunt următoarele:

a)   să conserve bunurile, adică să se îngrijeasca de ele ca un bun proprietar;

b)      să folosească bunurile conform destinatiei lor;

c)   să restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului său ori mostenitorilor săi.

3.2. Obligatiile comodantului sunt următoarele:

a)   să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul stabilit;

b)      să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor;

c)   să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostintă comodatarului;

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de ……………….. ani

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………, dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie la data de …………………….

4.3. Prin acordul părtilor, prezentul contract poate să înceteze si înainte de termen.

 

V. PRETUL CONTRACTULUI

 

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui tribunal arbitrar/unei instante judecătoresti, în cazul în care una dintre părti :

- nu îsi execută una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ….în prezentul contract.

- este declarată în stare de incapacitate de plăti sau a fost declansată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părti;

- îsi încalcă vreuna dintre obligatiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare  a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

 

sau

în termen de …… zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunostintă că nu si-a executat ori îsi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligatiile care îi revin.

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin ……….. zile înainte de data la care încetarea urmează să-si producă efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părtile contractante.

5.4. Prevederile prezentului ………………………… (capitol, articol, alineat) nu înlătură răspunderea părtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA

 

6.1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea san executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de ………… (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate rnăsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

6.3. Dacă în termen de ………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

6.4. Cazul fortuit sau de fortă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinatiei si dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

 

 

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRTI

 

7.1. În acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată.

7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părti, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la alineatele precedente.

 

VIII. LITIGII

 

8.1. Părtile au convenit că toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

8.2. În cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

 

IX. CLAUZE FINALE

 

9.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant.

 

COMODANT

COMODATAR