Despre Facultate

Prioritatea noastra o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al  facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor  didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica  internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru  asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ,  turism, servicii, merceologie si managementul calitatii.

Consideram ca sporirea exigenţei şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma  de predare, de pregătire continuă şi de evaluare a studenţilor, în activitatea de cercetare  ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară fundamentală şi aplicativă va contribui la  pregatirea tinerilor care vor alege acest drum pentru viața profesională.

Avem un program investiţional care să asigure prin calculatoare, software şi alte  materiale didactice cadrul adecvat pentru activitatea didactică şi de cercetare, un corp  didactic bine pregătit profesional şi pasionat pentru activitatea educațională.  Schimburile de experienţă naţionale şi internaţionale (mai ales pentru studenți  și cadrele didactice tinere), pentru perfecționarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor prezente şi viitoare sunt permanent încurajate şi susţinute moral şi material de  programele de mobilitate si cercetare stiințifică.

Facultatea de Business si Turism a pregătit un plan de învăţământ adecvat cerinţelor de  aderare a învățământului economic superior la Uniunea Europeană U.E. dar şi pentru asigurarea continuității tradiţiei naţionale. Interdisciplinaritatea trebuie să aibă în  vedere nu numai legătura multiplă între disciplinele predate în ASE, dar și cu cele din  marile școli economice de comerţ, de merceologie şi managementul calităţii, de turism şi  servicii din Uniunea Europeana și din întreaga lume.

VIZIUNE

Obţinerea unei largi recunoaşteri a valorii facultăţii, cadrelor sale didactice şi absolvenţilor, precum şi a unui respect în comunitatea academică naţională şi internaţională prin concentrarea asupra calităţii programelor de studii şi de cercetare şi asupra nevoilor, aşteptărilor şi aspiraţiilor studenţilor şi întregului personal.

Fiind cea mai veche din ţară, Facultatea de Business si Turism Comert (fosta de Comert) s-a manifestat mereu ca o entitate dinamica, deschisă dialogului cu mediul extern, capabilă să își asume rolul educațional de lider în revigorarea sferei afacerilor din România, prin calitatea înaltă a programelor de studii, prin caracterul lor accesibil, provocator şi inovator, datorate unui corp profesoral de excepție.

MISIUNE

Misiunea noastră este aceea de a contribui in mod eficace la crearea, diseminarea și împărtășirea de cunoaștere în domeniile vizate (afaceri, știintele consumatorilor, managementul calității, turism și servicii), prin cercetare si explorare creativă, prin educație și învățare pentru a inspira acțiuni inovative, capabile să promoveze continuu progrese în economie și în societate!

Pentru aceasta, întreaga noastră atenţie este acordată pregătirii studenților la standarde comparative cu alte instituţii europene, procesului continuu de învăţare şi schimbare, într-o infrastructură potrivită şi cu resurse umane bine pregătite, ţinând cont că în viitor universităţile vor fi caracterizate prin:

- specializare funcţională profundă, atât în privinţa tipurilor de programe specifice educaţiei superioare, cât şi a proiectelor de cercetare știinţifică-dezvoltare-inovare;

- modele organizaţionale flexibile şi eficiente, adecvate interacţiunii cu societatea aflată în continuă schimbare, dar şi competiţiei intra-sectoriale la scară naţională, internaţională sau globală;

- spirit antreprenorial în promovarea ofertei de programe şi servicii către societate şi către beneficiarii din sectorul privat, în dezvoltarea de proiecte educaţionale, culturale, de cercetare şi de alte categorii de servicii pentru a atrage resurse complementare necesare dezvoltării durabile;

- comunicare sistematică cu potenţialii beneficiari şi parteneri, bazată pe transparenţă şi conduită etică în diseminarea de informaţii către terţi interesaţi;

- guvernanţă instituţională performantă, care îmbină avantajele managementului profesional eficient cu autonomia universitară şi libertăţile academice tradiţionale, în condiţiile răspunderii pentru conduita etică şi calitatea rezultatelor activităţii de educaţie şi cercetare, precum şi ale responsabilităţii public asumate pentru folosirea eficientă a resurselor mobilizate din surse publice si/sau private de finanţare.

VALORI

VALORILE pe care ne bazăm, în demersul de a ne îndeplini misiunea stabilită, sunt:

  • excelența; promovăm excelența în cercetare, educație și ca atitudine dominantă în rândurile tuturor membrilor facultății; încurajăm inovarea și creativitatea;
  • centrare pe student; urmărim adecvarea continuă a programelor noastre educaționale la dinamica nevoilor de învățare și a aspirațiilor studenților nostri; încurajăm gândirea lor creativă, flexibilă și critică pentru a crea împreună experiențe transformatoare și celebrăm dezvoltarea lor profesională și personală;
  • responsabilitate; onorăm angajamentele făcute și ne asumăm întreaga răspundere pentru activitățile pe care le desfășurăm;
  • integritate; practicăm un mod deschis, echitabil și corect de acțiune, în relațiile cu toate categoriile de membri ai comunității din facultate (cadre didactice, studenți, personal ne-didactic); sprijinim o cultură a respectului reciproc;
  • diversitate; întelegem, valorizăm și respectăm diversitatea în multiplele ei forme de manifestare.